Foyle Family History Society Presentation Sept 2015[1]